تبلیغات
لهجه های عربی - ترجمه ترانه ها قسمت چهارم
لهجه های عربی
آموزش لهجه های زبان عربی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1388

اصعبان علیه - آلبوم لازم اعیش


كتیر بنعشق  - آلبوم : کتیر بنعشق


لبنان فی قلب  - البوم : کتیر بنعشق  -ترجمه ی ترانه ی- انت آخر

واحد فی الدنیا  - آلبوم لازم اعیش

ترانه ی عین و ننی   - آلبوم لازم اعیش


الیسا - آلبوم بستناک


روی ادامه مطلب کلیک کنید

اصعبان علیه - آلبوم لازم اعیش

1- قال صعبان علیه وبیطمن علیا  : گفت برایش سخت است   و حال من را می پرسد

2- قولوله لسه عایشه وكل شى حلو فى عنیه : به او بگویید  هنوز زنده هستم و همه چیز در چشمانم زیباست

3- قال صعبان علیه :  گفت برایش سخت است

4- قال یعنى بریى....حنین  : گفت یعنی بی گناه است و مهربان

5- وجرحنى جرح......هین  : و زخم  دلنشینی به من رساند ( هین = گوارا )

6- قال یعنى لو بموت من البعد هغلط وابین  : گفت یعنی اگر از دوریش بمیرم اشتباه می كنم  و معلوم می كنم

7- قولوله قالت ...... زوق حساس : به او  بگوییدگفت ...... سلیقه ی حساس

8- قولوله بس الكلمه دى بس :  فقط همین كلمه را به او بگویید ... فقط همین

9- هواللى قلبه ....مات خلاص  : اوست كه قلبش مرده  .... و تمام شد

10- ممكن فى یوم ......یقدر یحس  : ممكن است روزی بتواند احساس كند

11- قال یعنى بریى....حنین  : گفت یعنی بی گناه است و مهربان

12- وجرحنى جرح......هین  :  و زخم  دلنشینی به من رساند ( هین = گوارا )

13-  قال یعنى لو بموت من البعد هغلط وابین: گفت یعنی اگر از دوریش بمیرم اشتباه می كنم  و معلوم می كنم

14- قال صعبان علیه وبیطمن علیا  : گفت برایش سخت است   و حال من را می پرسد

15-  مش بتاعت الكلام دة  : البوم : كتیر بنعشق

16- انا مش بتاعت الكلام دة : من اهل این حرف ها نبودم

17- انا كنت طول عمرى جامدة : من در طول عمرم جامد و بی احساس بودم

17- والمرة دى ایة جرى لى انا لیةمسلمالك : و این بار چه بر سرم آمد ، من چرا تسلیم توام ؟

18- انت ازاى ملكت حالى خلتنى مشتاقالك  : تو چطور مالك حال من شدی ؟ و گذاشتی مشتاق تو باشم

19- انا واحدة غیرى دة مش تفكیرى  : من كسی غیر از خودم هستم و این فكر من نیست

20 - بتغیر من النهاردة  : من از الان تغییر می كنم

21- فى حاجة لاقتها فیك : چیزی در تو یافتم

22- عمرى ماوجهتها  : در وطول عمرم با آن مواجه نشدم

23- مش عارفة اوصفها لیك  : نمی توانم ( نمی دانم ) برای تو وصفش كنم

24- انا بس بحسها  : من فقط آن را حس می كنم

25- انا اى حاجة مخوفانى :  من هر چیزی كه من را می ترساند

26- معاك بحس بحسها  : با تو حس می كنم كه احساسش می كنم

27- انا مش بتاعت الكلام دة : من اهل این حرف ها نبودم

28- انا كنت طول عمرى جامدة  : من در طول عمرم جامد و بی احساس بودم

29- والمرة دى ایة جرى لى انا لیةمسلمالك  : و این بار چه بر سرم آمد ، من چرا تسلیم توام ؟

30-    انت ازاى ملكت حالى خلتنى مشتاقالك : تو چطور مالك حال من شدی ؟ و گذاشتی مشتاق تو باشم

31- انا واحدة غیرى دة مش تفكیرى : من كسی غیر از خودم هستم و این فكر من نیست

32- بتغیر من النهاردة  : من از الان تغییر می كنم

33- جرح تانی  : زخمی دیگر

34- وهوا قلبی لسّه طاب من الاولانی  : مگر دلم از زخم اول شفا یافته

35- اروحلو تانی  : بار دیگر رفتند

36- وهوا قلبی اتذكر جرحو الاولانی : و دلم زخم اولش را به یاد آورد

37- غلطت مره وقلت : یک بار اشتباه کردم و گفتم

38- على الرخیص غالی  : با ارزانی ، گرانی است

39- وجرح القلوب غالی  : و جریحه دار کردن دل ، گران و سنگین است

40 -  مفیش مرة تقرب لى تطمننى : نشد یك دفعه به من نزدیك شوی و باعث آرامش خاطرم شوی

41- یااللى حابینى لیه قلبك بیظلمنى  : ای عشق من چرا دلت به من ظلم می كند

42- كل مااحبك منك بتحرمنى........ یبقى دا اسمه كلام : هر چقدر تو را بیشتر دوستدارم تو مرا بیشتر محروم میكنی ... وفقط حرفش باقی می ماند

43-   علشان خاطرى تكلمنى تفهمنى  : به خاطر من ( به خاطر خاطرمن ) با من حرف بزن و مرا بفهمان

44-  عرفنى ایه یاحبیبى حصل منى  : به من بفهمان كه از من چه سر زده ؟

45- ازاى یطاوعك قلبك تغیب عنى واحنا بیننا غرام : چطور قلبت از تو اطاعت می كند كه از من دور شوی و بین ما عشق است

46- اه یانارى وحنینى........افتكرت وانت ناسینى  : آه ای آتش وجودم و دلسوزی من ... من به فكرتم و تو مرا فراموش كردی

47- یاحبیبى على عینى ........اتعذب من نور عینى  : ای عشق من روی چشمم هستی ... و تو از این نور چشم من عذاب می كشی

48- هان علیك تنسانى وتبقى انانى  : از دلت اومد فراموشم كنی و خود خواه بمانی

49- وترضى بجرحك فیا  : و به زخم دل من كه تو بوجود آوردی راضی شوی

 

50- سهله لومن غیرك  : به غیر ازتو آسان است ( با دیگران بودن)

51- كترخیرك  : خدا خیرت بدهد

52- انا مایهنش علیا  : ولی از دلم نمی یاد

كتیر بنعشق  - آلبوم : کتیر بنعشق -

1- كتیر بنعشق ولا بنطول وكتیر بنعشق ولا بنقول ومفیش حكایة بتستمر زی ما بدات لیه علطول ؟؟؟ :

زیاد عاشق می شویم و ادامه نمی دهیم و زیاد عاشق می شویم و نمی گوییم و  چرا هیچ حکایتی آنگونه که شروع می شود ادامه نمی یابد ؟

2- فی عشق بیستنانا وعشق بنستناه وعشق بینسینا العشق الی عشقناه : عشقی است که منتظر ما است و عشقی نیز هست که منتظر آن هستم و عشقی نیز وجود دارد که عشقی که عاشق آن بودیم را از یاد ما می برد

3- اه فی عشق بیستنانا وعشق بنستناه وعشق بینسینا العشق الی عشقناه  : عشقی است که منتظر ما است و عشقی نیز هست که منتظر آن هستم و عشقی نیز وجود دارد که عشقی که عاشق آن بودیم را از یاد ما می برد

4- القلب الی بیجرحنا فی حاجة اكید جرحاه وجراحنا بتفكرنا بالقلب الی جرحنا .... : قلبی که ما را می آزرد به تاکید چیزی آن را آزرده است و دل آزردگی ما ، ما را به یاد قلبی که آزردیم می اندازد

5- القلب الی بیجرحنا فی حاجة اكید جرحاه وجراحنا بتفكرنا بالقلب الی جرحنا ... : قلبی که ما را می آزرد به تاکید چیزی آن را آزرده است و دل آزردگی ما ، ما را به یاد قلبی که آزردیم می اندازد

لبنان فی قلب  - البوم : کتیر بنعشق  -

1- بیروت الحرب صحیح جباروت  : ای بیروت ، درست است که جنگ بزرگ و جبر و سخت است

2- و الموت ملوهش لا صدی و لا صوت : و مرگ نه آوا و نه صدایی دارد

3--ح نموت یا زمان و یعیش لبنان : ای روزگار می میریم و لبنان زنده می ماند

 

4- دی حضارة تساع كل الادیان : این تمدنی است که تمام ادیان را در بر می گیرد

5- حضارة تساع كل الأدیان : این تمدنی است که تمام ادیان را در بر می گیرد

6- انا لو صرخت من العدوان  : من اگر از دست تجاوز و ، فریاد و داد زدم

7- مش ح اشكی و اقول انا لیه غضبان : شکایتی نخواهم کرد که چرا من خشمگین هستم

8- ولا مین مسؤول : و نخواهم گفت که کی مسئول

9- ولا مین غلطان : و کی اشتباه کرده است

10 - ده العالم مدمن للنسیان : این دنیا معتاد فراموشی است

11- العین بالعین و البادی أظلم : چشم در چشم و آغاز کننده ظالم است

12- و احنا من الظلم بتنتعلم : و ما از ظلم درس می گیریم

13- و مافیش غیرنا یحمی الأوطان : و هیچ کس غیر از ما نمی تواند وطن را حمایت کند

14- اصحى یا جنوب الشمس غروب  : ای جنوب بیدار شو و خورشید در حال غروب کردن است

15- و شروقها على جبینك مكتوب : و شروق(طلوع ) خورشید بر روی پیشانی تو نوشته شده است .

16- لبنان فی القلب سبع ألوان : لبنان در قلب هفت رنگ است

17- رح أغنی فصیح لشهید و جریح : می روم با فصاحت برای شهید و مجروح می خوانم

18- مش ح أبكی یا ناس ولا ح ابنی ضریح : ای مردم نخواهم گریست و نه ضریحی خواهم ساخت

19- ولا ح استسلم انا و الأحزان  : و نه من و نه غم و اندوه تسلیم نخواهد شد

ترجمه ی ترانه ی- انت آخر واحد فی الدنیا  - آلبوم لازم اعیش

1- انت آخر واحد فى الدنیا دى ممكن ابكى علیه  : تو آخرین نفری هستی در دنیا كه ممكن است برای او گریه كنم

2- زى اى خاین والخیانه باینه جوة عنیه  :  همچین خائنی هستی و خیانت در اعماق چشمانت نمایان است

3- بعد اى حاجه بعد كل حاجه.انت ولا حاجه : بعد از هر نیازیبعد از تمام نیاز ها  تو هیچ نیازی نیستی  برای من

4- لما بعت......بعت اكتر قلب حبك  : وقتی كه ( عشق من را ) فروختی  بیشتر قلبم تو را دوست داشت

5- شوف من بعدى مین هیصونك.................. مین هیحبك  : ببین بعد ازاین كی پایبند خواهد ماند برای تو ؟ ... كی تو را دوست خواهد داشت ؟

6- اى قلب لیه حنین الاقلبك  : چه قلبی دلسوز من است ؟ بجز قلب تو

7- یرضى مین انك تبعنى علشانك بحبك : كی راضی می شود تو من را بفروشی چون دوستت دارم

8-  لو عطشان لحنان ... هتموت عطشان  : اگه برای دلسوزی تشنه ای در تشنگی خواهی مرد

9- ماهومن بعدی  : كی بعد از من ؟

10- لو محتاج لامان......هتعیش حیران  : اگه محتاج امنیت هستی ... حیران زندگی خواهی كرد

11- ماهو من بعدى  : چه كسی بعد ار من ؟

 

12- بعد اى حاجه .....بعد كل حاجه ....انت ولا حاجه : بعد از هر نیازی .... بعد از تمام نیاز ها .... تو هیچ نیازی نیستی برای من

ترانه ی عین و ننی   - آلبوم لازم اعیش

1-  افتكرت كلامك یاحبیبى  : از حرفت به فكر افتادم

2- وافتكرتك وانت جنبى  : و به فكر فرو رفتم و تو در كنار من بودی ( هستی )

3- ابتدیت اسرح كانك جوة حضنى  : در رویا فرو رفتم گویا تو در آغوشمی

4- ابتدیت احس حبك جو قلبى : در رویا حس كردم كه عشقت در اعماق قلبم هست

5- عارف انت عین وننى  : فهمیدم كه تو چشم و دیدمی

6- عارف انت حته منى  : فهمیدم كه تو جزء منی

7- عارف انت كل عمرى  : فهمیدم كه تو تمام عمر منی

 8- مش عارفه ....انا حاسه  : من نمی دانم .... من حس می كنم

9- انا كل ملامحك وحشانى  : تمام چهره ات مرا مشتاق كرده

10 - فى بعادك فى حاجه نقصانى  : در دوریت نوعی كمبود احساس می كنم

11- اه یاعمرى ......غیابك على عینى  : آه ای عمرم .... دوریت و نبودنت روی چشم من است

12- عارف انت عین وننى  : فهمیدم كه تو چشم و دیدمی

13- عارف انت حته منى  : فهمیدم كه تو جزء منی

14- عارف انت كل عمرى  : فهمیدم كه تو تمام عمر منی

الیسا - آلبوم بستناک

1- فی أول الحكایات حكایتی معك  :در اول داستان ها داستان من و توست

2- بقالی زمان واخدنی هواك  : تنها زمانی برای من باقی ماند که من در عشق تو گرفتار بودم

3- و جوة فی قلبی لیك أیام ما بتتنسیش  : در اعماق قلبم روز ها یی برای تو وجود دارند که فراموش نمی شوند

4- و آخر الحكایات حكایتی معك  : و در آخر داستان ها داستان من و توست

5- خلاص حبیت و أنا اتحبیت  : خلاص ( تمام شد ) من عاشق شدم و معشوق (او ) شدم

6-  و عایشة معك كأنی أول مرة أعیـش  : و با تو زندگی می کنم گویی که بار اول است زندگی می کنم

7-    أحلف بایه أول ما دق ألقلب دق ألقلب لیك  : به چه قسم بخورم اولین باری که قلبم تپید برای تو تپید

8- احلف بایه أول ما قلت  : به چه قسم بخورم اولین باری که گفتم عاشقم

9- أحب كانت بین أدیك  : در بین دستان تو بود .

10- فی أول الحكایات حكایتی معك  : در اول داستان ها داستان من و توست

11- بقالی زمان واخدنی هواك  : تنها زمانی برای من باقی ماند که من در عشق تو گرفتار بودم

12- و جوة فی قلبی لیك أیام ما بتتنسیش  : در اعماق قلبم روز ها یی برای تو وجود دارند که فراموش نمی شوند

13- و آخر الحكایات حكایتی معك  : و در آخر داستان ها داستان من و توست

14- خلاص حبیت و أنا اتحبیت  : خلاص ( تمام شد ) من عاشق شدم و معشوق (او ) شدم

15-  و عایشة معك كأنی أول مرة أعیـش  : و با تو زندگی می کنم گویی که بار اول است زندگی می کنم

16- أیامی قبلك تسوى أیه  : روز های قبل از تو چه ارزشی دارند ؟

17- و حیاتی بعدك أعیشها لیه  : و زندگی را بعد از تو برای چه زندگی کنم ؟

18- حكایتنا لو یا حبیبی حلم  : داستان ما ای عشق من اگر رویا باشد

19- یا ریت تسبنی عایشة فیه  : ای کاش می گذاشتی ( مرا رها می کردی ) در آن زندگی کنم

20 - فی أول الحكایات حكایتی معك  : در اول داستان ها داستان من و توست

21- بقالی زمان واخدنی هواك : تنها زمانی برای من باقی ماند که من در عشق تو گرفتار بودم

22- و جوة فی قلبی لیك أیام ما بتتنسیش  : در اعماق قلبم روز ها یی برای تو وجود دارند که فراموش نمی شوند

23- و آخر الحكایات حكایتی معك  : و در آخر داستان ها داستان من و توست

24- خلاص حبیت و أنا اتحبیت  : خلاص ( تمام شد ) من عاشق شدم و معشوق (او ) شدم

25- و عایشة معك كأنی أول مرة أعیـش  : و با تو زندگی می کنم گویی که بار اول است زندگی می کنم

 

 

 

 ارسال توسط رحمن بخش سپاهی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
یادگیری لهجه ها ی عربی تا چقدر برایتان اهمیت دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا