تبلیغات
لهجه های عربی - ترجمه ترانه ها قسمت ششم
لهجه های عربی
آموزش لهجه های زبان عربی

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 20 شهریور 1388

نانسی عجرم - افتح قلبك تفرح


نانسی عجرم  - مستنیاک

نانسی عجرم – کتکوته


 

روی ادامه مطلب کلیک کنید

           

 

نانسی عجرم - افتح قلبك تفرح

1- مدلی ایدك سلم عرفنی بنفسك بقى واتكلم : دستت را به سوی من بیاور و سلام كن و خودت را معرفی كن وبا من حرف بزن

2-  سبت الدنیا على متعلم نفتكرك بیها : دنیا را مثل یك نشانه رها كرده ام  تا تو را بیاد بیاوریم (تو را نشانه كرده ایم)

 3- فی ناس نقابلها تعدی وفی ناس بتطول السما وتعدی : بعضی از مردم كه به آن ها برمیخوریم از كنارشان می گذریم و بعضی از مردم به بلندی آسمان هستند و آن ها هم می گذرند

4- وتلاقی الی وخذها تحدی ده الاول فیها : (و آن هایی كه به اندازه آسمان بلندند) با كسی كه با آن به مبارزه برمیخیزد ، این اولشه

5- عایزه الدنیا الی یضحكلها والله متجی غنوه كده شكلها : دنیا به كسی نیاز داره كه كسی به رویش بخندد وبخدا ترانه ای مثل خودش درخورش نیست

6- افتحلها قلبك حبها وانت الی هتفرح بیها : دلت را برای آن باز كن (دنیا) و دوستش بدار و تو هم در نهایت در آن شاد می شوی ( تو هم حالشو می بری)

7-  افتح قلبك تفرح . . . افتح قلبك تفرح : دلت را بگشا ، خوشحال می شوی

8-  اوعى اتعشها مقصر : حواست باشد مبادا در زندگی در این دنیا كوتاهی كنی

9- ولا تزعل ثانیه وتتاثر   :و ثانیه ای هم در آن قهر و ناراحت نباشی

10- متخذهاش على قلبك قصر:  و به دل نگیر

11-  یابنی وقوم بینا : ای انسان برای ما برخیز ( برای زنده بودن بلند شو)

 12- اصحى وشغل عقلك : و از غفلت بیدار شو  و عقلت را به كار بینداز

13- لاء تیأس ای دیبیتهیئلك  :هرگز ناامید نشو كه آنچه می خواهی برایت مهیا می شود

14- لو محتاجلی بحاجه انا جنبك : اگر به من نیازی داری  من در كنارت هستم

15- دحنا لبعضینا  ما برای همدیگریم  : 

16- بتفكر فی إیه...حبیبی؟:  فکر چی رو می کنی ؟ عشق من ؟

17- وساكت بس لیه؟ :  و چرا فقط ساکتی ؟

18- دی كلمة فی ثانیة تقولها تاخود قلبی...طب قولها لی ولو بعینیك  :اگر این حرف را در یک ثانیه هم بگویی دل من را با خود می بری  ... پس اون حرف رو به من بگو هرچند با چشمانت

19- بتفكر فی إیه...حبیبی؟ : فکر چی رو می کنی ؟ عشق من ؟

20- دی كلمة فی ثانیة تقولها تاخود قلبی...طب قولها لی ولو بعینیك  :اگر این حرف را در یک ثانیه هم بگویی دل من را با خود می بری  ... پس اون حرف رو به من بگو هرچند با چشمانت

21- حالی ماهوش حالی وبنادیك : حال من خودش نیست و تو را فریاد می زنم

22- تانی هقول تانی بموت فیك:  دوباره و دوباره می گویم که برای تو می میرم

 

23- مهما هیجرالی هعیش لیك  : هر چه بر سر من بیاید برای تو زندگی خواهم کرد

24- ده اللی بینا غرام : این که بین ماست عشق است

25- سهرانة عیونی ف لیالیك  : چشمانم در شب های تو بیدارند

26- نفسی بلیلة أنام  : دلم می خواهد که یک شب بتوانم بخوابم

27- موضوع مش كبیر...وعیبك بتفكر كتیر :  مسئله ی بزرگی نیست ... و خطایت اینست که به آن زیاد فکر می کنی

28- بحبك كلمة سهلة ومش مستهلة : دوستت دارم کلمه ی آسونیه و گفتنش غیر ممکن نیست

29- تاخود كل الوقت ده لیه؟  :چرا همه ی وقت را اینگونه می گیری ؟

30- معجبة مغرمة أنا بقى مش عایزة إلا هو : از او خوشم اومده ... عاشقشم و من جز او هیچ کس دیگری نمی خواهم

31- مشیته همسته نضرته بتحرك قلبی جوة : راه رفتن او ... حرکاتش ... نگاه کردنش ... اعماق قلب مرا از درون به تپش می اندازد

32- حد یقوله حد یقوله إنی بحبه الحب ده كله : یک کسی به او بگوید ... یکی بهش بگه ... که من او را خیلی زیاد دوست دارم

34- حد یحنن قلبه علیی أنا مكسوفه أروح له و أقوله : یک کسی دل او را برای من بدست بیاورد ... من نمی توانم خودم بروم و خجالت می کشم که بروم و بگویم

نانسی عجرم  - مستنیاک -

1- حبیبی مهما سافرت : ای عشق من ، هرچقدر که مسافرت رفتی

2- ومهما بعدت و مهما غبت  : و هرچقدر دور شدی و هر چقدر که غیبت کردی( پیش من نبودی )

3- یا روحی عنی قریب منی : ای جانم ، به من نزدیکی

 4- مهما طالت رحلتك مستنیاك  :هر چقدر سفرت طول کشید من ، منتظر تو هستم

5- قلبی معاك یا حبیبی ف غربتك : ای عشقم در غربت تو ، قلبم با توست

6-  مستنیاك یا روحی بشوق كل العشاق  :منتظر تو هستم ای روحم ، تمام عاشقان را شوق زده می کنی

7- مستنیاك تعبت تعبت من الاشواق : منتظر تو هستم ، خسته ام ، خسته ام از اشتیاق(ها)

8- مستنیاك و انا دیبه یا عینی م الفراق  :منتظر تو هستم ، و من در فراق تو ذوب شدم ، ای چشم من

 19- حبیبی حبیبی :  عشقم ، ای عشقم     -  نانسی عجرم   -   کارت شحن  -

20 - لو سمحتی یا مامی مطلوب كارت شحن للتلیفون : اگر اجازه بدهی ای مامان  یک کارت شارژ برای تلفن می خواهم

21- لو سمحتی یا مامی نفسی اكلم صاحبی ع التلیفون:  اگر اجزه بدهی ای مامان ، می خواهم با دوستم صحبت کنم

22- كلم یا حبیبی صحابك والعب وافرح بشبابك :  ای عشق من با دوستانت صحبت کن و بازی کن و در جوانی شاد باش

23- بس اوعى تضیع وقتك وتسیب درسك وكتابك : ولی آگاه باش که وقت را هدر ندهی و درس و کتابت را رها نکنی

24- حتكون ناجحك فی حیاتك لو حتنظم اوقاتك : اگر وقت را منظم کنی و برنامه داشته باشی در زندگیت موفق خواهی شد

24- یعنی التلفون له وقته متكترش مكلماتك : یعنی تلفن وقت خاص خود را دارد و تماس های خود را زیاد نکن

25- عمال بترغی وایه الحل ح تلاقی صحبك منك مل : و چاره چیست ، خواهی دید که دوستت از تو خسته خواهد شد

26- ویاریت تعرف من دلوقت خیر الكلام ما قل ودل : و ای کاش از این لحظه بدانی که بهترین کلام ، در کم گویی و گزیده گویی است

27- لو كنت عایز تبقى سعید متقولش حاجة تزعل حد : اگر بخواهی که خوشبخت بشوی چیزی نگو که دیگران از تو ناراحت شوند

27- و تقول كلام معقول ومفید ولا یوم تهزر وفت الجد : و حرف معقول و مفید بگو و هیچ وقت وقتت را هدر نده

28- ایه قول تانی كده مین تقصد ننا : چی ؟ دوباره آن را بگو ! منظور تو ماست ؟

29- حبنا عشقنا هو انت بتتكلم عننا : دوستی ما ، عشق ما ، این تویی که درباره  ی خود من حرف می زنی ؟

40- یاناسی هواك وواخد معاك لیالی وسنین عمرنا : ای کسی که عشقت را فراموش کرده ای و شب ها و سال های عمر ما را با خود برده ای

41- ده انا اللی اشتریت ودوبت وهویت : این تنها من بودم که عشقت را به جان خریدم و در عشق سوختم و عاشق شدم

42- وضاع من ایدیك حبنا : و عشق ما از دست تو رفت

43- ایه..اییه : چی ؟ چی ؟    قول تانی كده : دوباره آن را بگو   

44-   مین..میین : کی ... کی ؟    تقصد نن :  منظور تو ماست ا

45- انت مین ف الهوی وفی الشوق:  تو در عشق کی هستی ؟ ( تو دیگر چه نوع عاشقی هستی ؟ )

46- هو انت حبك ده ایه ماتفوق:   این عشق تو چه است ؟ بیدار نمی شوی ؟

47- ولا انت فكرك بكلمه منك  : و حرف ها و کار هایت با هم یکی نیستند

48- خلاص حسامحك وحنسی قوام  : تمام شد تو را می بخشم و پایبندی به عشق ( خود عشق ) را فراموش خواهم کرد .

49- فی الغرام لسه بدری علیك : هنوز عشق برای تو زود هنگام است و تو در حئ عشق نیستی ( در عشق هنوز تو را نمی شناسم )

50- ولاعمری تانی حفكر فیك : ودوباره در طول عمرم به تو فکر نمی کنم

51- ده انا كنت جنبك وسابنی قلبك  :و من در کنار تو بودم و قلبت مرا رها کرد ( ترک کرد )

52- اتاری حبك كلام فی كلام :  گویی عشق تو فقط از روی حرف بوده است .

نانسی عجرم – کتکوته -

1- امورة وحلوة وكتكوتة دی حبیبتی اجمل بنوتة  : ناز و خوشگل و کوچولو این عشق من زیباترین دختر

2- بتحب باباها وممتها ولا مرة تخاصم صحبتها :  با با و مامانش را دوست دارد و با دوستش دشمنی نمی کند

3- وعشان غلوتها ورقتها بسهر واحكیلها الحدوتة : و به خاطر عزیز بودنش و ظرافتش بیدار می مانم و واسش قصه می گویم

4- كان فی زمان وزمان یاما كان زیك بنت جمیلة  :زمان  یکی بود و یکی نبود مانند تو زمانی یک دختر زیبایی بود

5- زاكرت نجحت لبعت فرحت عزفت رسمت بالألوان : موفق شد ، بازی کرد ، شادی می کرد ، ساز می زد و یا رنگ ها نقاشی کرد

6- كان قلبها ملیان احساس وبتتمنى الخیر للناس :  و دلش پر از احساس بود و برای مردم آرزوی خیر و خوشی می کرد و

7- علشان كده حبوها الناس وقالولنا فی الحدوتة  : به همین دلیل مردم عاشقش شدندو به ما این حکایت را گفتند

8- كان یاما كان و زمان فیه واد سافر لف بلاد وبحور:  یکی بود و یکی نبود یک پسری به هزار کشور و دریا سفر کرد

9- حب العلم ولما اتعلم حن لبلده وناسه وعاد : علم را دوست داشت و چون علم را فرا گرفت برای کشور و مردمش دلتنگ شد و برگشت

10- قال بالعلم حافید الناس و حاعملهم واخلاص : گفت با علم به مردم سود می رسانم و با آن ها به اخلاص رفتار می کنم

11- علشان كده حبوه الناس وقالولنها فی الحدوتة  : و به همین خاطر مردم عاشقش شدند و برای ما این قصه را گفتند

12- امورة دی حبیبتی : ناز و خوشکل مورد علاقه ی من ( عشق من )

13- امورة وحلوة وكتكوتة دی حبیبتی اجمل بنوتة :  ناز و خوشگل و کوچولو این عشق من زیباترین دختر

14- الدنیا حلوةاحلی سنین : دنیا زیباست و زیبا ترین سال ها را دارد

15- بنعشها و احنا یا ناس عاشقین : زندگی می كنیم و ما ای مردم عاشقیم

16- ننسی اللی فاتنا و نعیش حیاتنا : آنچه بر ما گذشته رو فراموش می كنیم و زندگی خودمون رو می كنیم

17- علی الحب متواعدین : و روی عشق وعده كرده ایم

18- انسی : فراموش كن   - کل الاحبا اتنین اتنین : تمام عاشقان دوتا دوتا هستن ( همیشه با همند )

19- متجمعین فی الهوی دایبین : همگی آن ها در عشق آمیخته شده اند

20- علی ایه تکشر و لیه تفکر ده العمر کل یومین : واسه چی اخم می كنی و فكر خودت رو مشغول می كنی این زندگی ما  همش دو روز است

21- انسی اللی راح علی طول علی طول : چیزی كه گذشته رو فراموش كن همیشه ی همیشه

 22- متسبش زعلک مره یطول :  نگذار قهر كردن تویك بار ( بیشتر ) طول بكشد

23- افرح شویه و اضحک شویه :  كمی شاد باش و كمی بخند

24- کده خلی روحک علیه و های : اینطوری بگذار روحت بالا برود ( آزاد باشد )

25-  و یا قلبی غنی کمان و کمان : و ای دل همیشه ی همیشه بخوان  -   وصل غنایا لکل مکان :  و ترنه ی من را به همه جا برسان

26- و انا لو علیا دلوقتی جایه  : واگر بر من باشد همین الان می آیم

 27- علشان اقول یا زعل بای بای :  برای اینكه می گویم ای قهر كردن خداحافظ ( با قهر كردن خداحافظی می كنم )

28- الدنیا حلوة :  دنیا زیباست  -  الحب غیر معنی الکون : عشق معنای جهان رو عوض كرد

29- خلال شکل و طعم ولون :  و با عث شكل و مزه و رنگ آن شد

30- سکر زیاده لا مش بعادة  : شیرینیش زیاد است و دور از نظر و خیال هم نیست

31- ده انا حاسه انی هطیر   : كه من الان دارم احساس پرواز می كنم

32- احنا اللی بالحب و صالحنا  :  ما همانیم كه با عشق آرامش پیدا كردیم

33- ارتاحناوا ارتاحت روحنا  : به آرامش رسیدیم و روح ما به آرامش رسید

34- فوت و عدی علشان تعدی  :  بر آنچه كه گذشته بگذر تا بتوانی بگذری

35- وارتاح من التفکیر   : و از فكر كردن راحت و آسوده باش

 

 

 

           

 ارسال توسط رحمن بخش سپاهی
آرشیو مطالب
نظر سنجی
یادگیری لهجه ها ی عربی تا چقدر برایتان اهمیت دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا